Zał. nr 1

                                                                                                                              

 


    znak sprawy: 43/2014/L

 

 

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich

lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków MWKZ w Krakowie

/procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert/

 

 

Właściciel lub posiadacz zabytku – Zamawiający:

Nazwa:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Wawrzyńca Męczennika

adres: 32-830 Wojnicz, Pola Archidiakonów Wojnickich 2

nr tel.: 14/6790591, 14/6790062

fax.: 14/6790591

e-mail:  wojnicz@diecezj.tarnow.pl; gebarowskijan@gmail.com

 

informuje

o planowanym udzieleniu zamówienia pn.:

Renowacja dachu drewnianego zabytkowego kościoła pw. św. Leonarda w Wojniczu

 

Procedura udzielenia nin. zamówienia realizowana jest w trybie konkursu ofert zgodnie z procedurą konkurencyjną obowiązującą przy wydatkowaniu środków finansowych dla zadań (zamówień) finansowanych ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w ramach udzielonych dotacji celowych na prace przy zabytkach.

 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych i uprawnionych wykonawców tego rodzaju prac do złożenia wniosku do udziału w przedmiotowym konkursie.

 

Termin złożenia wniosku: 5 maja 2014 do godz.: 20.00.

Wnioski można składać osobiście, pocztą, mailem lub faxem – decyduje data otrzymania wniosku przez Zamawiającego. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W treści wniosku należy podać dokładny adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej,
na który Zamawiający prześle formalne zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia.

 

 

28 kwietnia 2014 r.       ks. Jan Gębarowski, proboszcz

                                 data i podpis Zamawiającego

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products