Parafialny Oddział Caritas

Caritas – jest jedną z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski.

Początków CARITAS należy szukać w charytatywnej misji Kościoła Katolickiego w postaci szpitali i przytułków. Gromadziły one chorych, niezdolnych do pracy oraz osoby szukające chwilowo schronienia. Kolejny etap w kształtowaniu się CARITAS przypada na XIX wiek, Był to okres odżywania aktywności społecznej. Pierwsze próby ujednolicenia i scentralizowania działalności dobroczynnej Kościoła podjęto na przełomie XIX i XX wieku. Ogólnokrajowa CARITAS została powołana w roku 1929 celem koordynowania działalności CARITAS diecezjalnych powstających sukcesywnie w latach trzydziestych. CARITAS diecezjalna obejmowała wszystkie podmioty kościelne działające na polu charytatywnym na terenie diecezji. Dobroczynna działalność Kościoła Katolickiego była kontynuowana w czasie okupacji niemieckiej, a w pierwszych latach powojennych nastąpił jej dynamiczny rozwój. W roku 1950  dekretem władz komunistycznych nastąpiła przerwa w działalności CARITAS. Instytucja została zlikwidowana, a jej majątek przekazano zrzeszeniu Katolików Świeckich Caritas.

W latach osiemdziesiątych dużą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski. Ważnym etapem w rozwoju działalności społecznej Kościoła było powołanie Instrukcją Episkopatu w roku 1986 parafialnych zespołów charytatywnych. Od roku 1989 stopniowo zaczynają powstawać CARITAS w poszczególnych diecezjach. Caritas Polska została powołana dekretem kardynała Józefa Glempa 10 października 1990 roku jako krajowy organ koordynujący działalność CARITAS diecezjalnych.

Wolontariusze Parafialnego Oddziału Caritas przy parafii św. Wawrzyńca w Wojniczu:

Stanisław Karpiel
Władysława Kawa
Maria Kusiak
Maria Mleczko
Adam Nitsch
Ewa Piszczek
Kazimiera Przeklasa
Krystyna Sygnarowicz
Józef Szczupak
Franciszek Wilk
Krystyna Wiśnicka

Parafialny Oddział  Caritas w Wojniczu przeprowadza akcje związane z rozprowadzaniem świec wiglilijnych oraz baranków wielkanocnych. Prowadzi też rozdzielanie żywności wśród najbardziej potrzebujących w ramach programu PEAD. Z uzyskanych środków i ofiar wiernych  Caritas finansuje dzieciom obiady w szkole oraz przygotowuje ponad 150 paczek żywnościowych na Wielkanoc i Boże Narodzenie dla uboższych rodzin z parafii. W tym ostatnim zadaniu  Caritas jest wspierana przez młodzież, która w w ramach akcji „Kilo” prowadzi zbiórkę prodkuktów żywnościowych.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products