Sakramentalny związek małżeński
      Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, czerpie siłę i moc z aktu stworzenia, lecz zostało dla ochrzczonych podnie­sione do wyższej godności przez zaliczenie do sakramentów Nowego Przymierza.
Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeń­skiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalnej jedności węzła małżeńskiego wymagają zarówno szczególna wspólnota męż­czyzny i kobiety, jak i dobro dzieci.
     Instytucja małżeństwa i miłość małżeńska z samej swojej natury nastawione są na zrodzenie i wychowanie po­tomstwa i znajdują w tym jakby swoje uwieńczenie. Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i przysparzają najwięcej dobra samym rodzicom.
Ścisła wspólnota życia i miłości, przez którą małżonkowie „już nie są dwoje, lecz jedno ciało”, została ustanowiona i otrzymała tak wielkie błogosławieństwo, że nie zniweczył jej grzech pierworodny. Dlatego ten święty związek nie jest uzależniony od ludzkiego sądu, lecz od Twórcy małżeństwa, który obdarzył je szczególnymi dobrami i celami.
      Chrystus Pan odnawiając stworzenie i czyniąc wszystko nowe, przywrócił małżeństwu pierwotną formę i świętość, tak aby tego, co Bóg złączył, człowiek nie rozdzielał. Aby jaśniej wyrazić i łatwiejszą uczynić nierozerwalność umowy małżeńskiej, Chrystus Pan podniósł ją do godności sakramentu na wzór Jego zaślubin z Kościołem.
Chrystus przez swoją obecność wniósł błogosławieństwo i radość na wesele w Kanie, przemienił wodę w wino, zapowiadając w ten sposób nadejście nowego i wiecznego przymierza. „Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzkości ukazuje się jako Oblubieniec Kościoła, zawierając z nim przymierze przez swoje misterium paschalne”.
      Przez chrzest, który jest sakramentem wiary, mężczyzna i kobieta raz na zawsze zostają włączeni w przymierze Chrystusa z Kościołem, tak że ich małżeńska wspólnota zostaje wchłonięta przez miłość Chrystusa i obdarzona mocą Jego ofiary. Z tej nowej godności wynika, że ważne małżeństwo ochrzczonych zawsze jest sakramentem.
Dzięki sakramentowi małżeństwa małżonkowie chrześcijańscy wyrażają tajemnicę jedności i płodnej miłości Chrystusa i Kościoła i w niej uczestniczą; dlatego wspomagają się wzajemnie w dążeniu do świętości we współżyciu małżeńskim, w przyjęciu i wychowaniu potomstwa, a w ludzie Bożym mają własne miejsce i specjalny dar.
Przez ten sakrament Duch Święty sprawia, że jak „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie”, tak małżonkowie chrześcijańscy, równi godnością, starają się podtrzymywać i umacniać swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, która wypływa, z Boskiego źródła miłości, aby łącząc czynniki boskie i ludzkie, wśród pomyślności i przeciwności trwali w wierności ciałem i duchem, dalecy od wszelkiego cudzołóstwa i rozwodu.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na początku stworzenia Bóg stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.
W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem (I rozmowa).
2. Należy przynieść:
– metrykę chrztu i bierzmowania (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące,
– dowód osobisty,
– świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej,
– świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).
3. W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
4. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić świadectwo zgonu małżonka wydane  przez parafię, w której odbył się pogrzeb.
5. Narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia, który w naszym dekanacie odbywa się w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wielkiej Wsi w każdą IV niedzielę miesiąca parzystego i w III niedzielę miesiąca grudnia o godz, 9 00, w dolnej części kościoła.
6. Narzeczeni odbywają 3 spotkania w Poradni Rodzinnej (w naszym dekanacie działają Poradnie w Wojniczu i Wierzchosławicach).
7. Narzeczeni przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania (po I rozmowie oraz przed ślubem).
8. Narzeczeni w ustalonym terminie zgłaszają się na II rozmowę w kancelarii parafialnej, przynosząc dokumenty  z Urzędu Stanu Cywilnego potrzebne do zawarcia tzw. ślubu konkordatowego lub świadectwo zawarcia związku cywilnego. Przynoszą również zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) oraz potwierdzenie o uczestnictwie w dniu skupienia i w spotkaniach w Poradni Rodzinnej.
9. W dniu ślubu świadkowie zgłaszają się do zakrystii z własnymi dowodami osobistymi oraz przynoszą kartki od spowiedzi narzeczonych i obrączki.
 
Katechizację przedmałżeńską (kurs przedmałżeński) można odbyć w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku n. Dunajcem (www.cfr-arka.pl), w Rekolekcyjnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II  „Opoka” w Starym Sączu (www.centrum.stary.sacz.pl) lub w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach (www.dom.rek.diecezja.tarnow.pl).
KATOLICKA PORADNIA RODZINNA W WOJNICZU
Spotkania dla narzeczonych:
I spotkanie – pierwsza sobota miesiąca
II spotkanie – druga sobota
III spotkanie – trzecia sobota
godz. 18.00
Spotkania dla małżonków – pierwsza sobota miesiąca – godz. 19.00
Naturalne planowanie rodziny według metody prof. Dr. Med. J. Rotzera
Dni skupienia dla narzeczonych
parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wielkiej Wsi, godz. 9.00:
luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik – czwarta niedziela miesiąca: grudzień – trzecia niedziela.
Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products