Zał. nr 1

 

 

                                                                                                                             

znak sprawy: 3/2015/L

 

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich

lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków MWKZ w Krakowie

/procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert/

 

 

Właściciel lub posiadacz zabytku – Zamawiający:

Nazwa:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Wawrzyńca Męczennika

adres: 32-830 Wojnicz, Pola Archidiakonów Wojnickich 2

nr tel.: 14/6790591, 14/6790062

fax.: 14/6790591

e-mail: gebarowskijan@gmail.com

 

informuje

o planowanym udzieleniu zamówienia pn.:

Renowacja ścian zewnętrznych – wymiana skorodowanych desek szalunku, impregnacja i konserwacja elementów architektonicznych kościoła pw. św. Leonarda w Wojniczu

 

Procedura udzielenia nin. zamówienia realizowana jest w trybie konkursu ofert zgodnie z procedurą konkurencyjną obowiązującą przy wydatkowaniu środków finansowych dla zadań (zamówień) finansowanych ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w ramach udzielonych dotacji celowych na prace przy zabytkach.

 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych i uprawnionych wykonawców tego rodzaju prac do złożenia wniosku do udziału w przedmiotowym konkursie.

Wykonawca prac winien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987)

 

Termin złożenia wniosku: 21 kwietnia 2015 r. do godz.: 24.00.

Wnioski można składać osobiście, pocztą, mailem lub faxem – decyduje data otrzymania wniosku przez Zamawiającego. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W treści wniosku należy podać dokładny adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający prześle formalne zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia.

 

9 kwietnia 2015 r.   ks. Jan Gębarowski, proboszcz

data i podpis Zamawiającego

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products