Zał. nr 1

/pieczęć/                                                                                                                              

znak sprawy: 3/2016/L

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich

lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków MWKZ w Krakowie

/procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert/

 

Właściciel lub posiadacz zabytku – Zamawiający:

Nazwa:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Wawrzyńca Męczennika

adres: 32-830 Wojnicz, Pola Archidiakonów Wojnickich 2

nr tel.: 14/6790591, 14/6790062

fax.: 14/6790591

e-mail: gebarowskijan@gmail.com

 

informuje

o planowanym udzieleniu zamówienia pn.:

Pełna konserwacja kapliczki słupowej z figurą NMP Wniebowziętej z 1889 r. w Wojniczu.

Procedura udzielenia nin. zamówienia realizowana jest w trybie konkursu ofert zgodnie z procedurą konkurencyjną obowiązującą przy wydatkowaniu środków finansowych dla zadań (zamówień) finansowanych ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
w ramach udzielonych dotacji celowych na prace przy zabytkach.

 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych i uprawnionych wykonawców tego rodzaju prac do złożenia wniosku do udziału w przedmiotowym konkursie.

Wykonawca prac winien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987)

 

Termin złożenia wniosku: 2 maja 2016 r. do godz.: 24.00.

Wnioski można składać osobiście, mailem lub faxem – decyduje data złożenia wniosku. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W treści wniosku należy podać dokładny adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej,
na który Zamawiający prześle formalne zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

https://www.parafiawojnicz.pl/wp-content/uploads/2014/05/podpis.jpg

Wojnicz, 20 kwietnia 2016 r.  ks. Jan Gębarowski, proboszcz

data i podpis Zamawiającego                                   

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products